Obchodní podmínky

 
Obchodní – reklamační a dodací podmínky pro internetový obchod

ZETRA pracovní oděvy, obuv, ochranné pomůcky
 


Zákazník se seznámil s obchodními podmínkami internetového obchodu a v souvislosti s uzavřeným internetovým obchodem tyto podmínky stvrzuje a nemá k těmto obchodním podmínkám žádné připomínky.

 

1. Úvodní ustanovení
Provozovatel tohoto internetového obchodu: Zetra-pracovní oděvy s.r.o., Černá cesta 41 Olomouc, IČO 28562275, tel. 585 413 198
Provozovatel internetového obchodu prohlašuje, že všechny informace, uvedené na tomto serveru jsou pravdivé a jsou v souladu se všemi obecně závaznými předpisy platnými a účinnými na území České republiky.
Tyto obchodní podmínky platí pro objednávání zboží prostřednictvím internetového obchodu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a v aktuálním znění jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Komunikace se zákazníkem probíhá elektronicky nebo telefonicky. V případech reklamací pak klasickou poštou, e-mailem zetra@zetra.cz nebo osobně v provozovně firmy.

2. Objednávka, uzavření smlouvy
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých údajů ve formuláři.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Kupující je prodávajícím o přijetí objednávky automaticky informován elektronickou poštou, pokud uvede e-mailovou adresu. Veškeré přijaté objednávky jsou považovány za závazné i v případě, že kupující neuvede svoji e-mailovou adresu nebo ji zadá ve špatném formátu. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu oprávněn žádat kupujícího o potvrzení objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky (e-mailem zetra@zetra.cz) či písemně (faxem na tel: 585 413 198 ). Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem potvrdit, považuje se objednávka za neuzavřenou.
Jednotlivé popisy a obrázky zboží jsou pouze informativní, mohou podléhat obsahovým změnám.

3. Dodací podmínky, termín
Místem plnění je místo uvedené v objednávce nebo jiné domluvené po předchozí telefonické (e-mailové) domluvě.
Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí v provozovně prodávajícího nebo předání prvému dopravci k přepravě pro kupujícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem dodání, resp. zaplacením zboží. Prodávající dodá zboží do 5 pracovních dní, nejpozději však do 10 pracovních dní (u zboží, které je dostupné v době objednávky), po doručení platné objednávky do jeho elektronické schránky, popř. po jejím potvrzení dle čl. II či v případě využití elektronického platebního styku po připsání ceny včetně balného a poštovného na účet prodávajícího. Nedodá-li prodávající zboží kupujícímu ani ve lhůtě do 14 pracovních dní u zboží, které je dostupné v době objednávky, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit. Při objednávce zboží, které není skladem a prodávající není schopen ho dodat zákazníkovi do stanovené lhůty bude zákazník kontaktován a bude sním dohodnuta doba dodání.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 
4. Platební podmínky, slevy
Minimální výše objednávky musí činit 600,- kč bez DPH. Kupní cena zboží je splatná proti převzetí zboží. V případě zásilek zaplatí tyto náklady stejným způsobem jako cenu zboží kupující, a to ve výši přesně stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy.   Dojde-li v  rámci jedné zásilky ke spojení více menších objednávek (např. přiobjednání) lze jejich cenu sčítat, popř. bude balné a dopravné účtováno jen u jedné z objednávek.
V případě, že kupující neuvede způsob zasílání zboží, vyhrazuje si prodávající právo zasílat objednané zboží postupně s tím, že poštovné, balné a dopravné bude účtováno zvlášť za každou jednotlivou dodávku.  Kupující může za zboží zaplatit na dobírku při převzetí zboží od dopravce, předem si vyžádat vystavení faktury a zaplatit před dodáním. Na základě telefonické dohody lze platbu provést převodním příkazem se splatností 14, 21 nebo 30 dní.
Kupující musí při platbě řádně uvést prodávajícím požadované údaje tak, aby platba mohla být prodávajícím identifikována. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen ve vyjímečných případech, o čemž bude kupujícího předem infomovat. Kupující platí cenu potvrzené objednávky.U větších nákupů lze dohodnout individuální slevy.

 
Přepravné:
Balíková přeprava GLS
119 Kč - (s Dph)balíková zásilka službou GLS - 24h od expedice,  objednávky v  rozmezí 600-3000,-Kč
 
U objednávek v hodnotě nad 3000 Kč bez Dph  je přepravné službou GLS zdarma!!

Poštovné
145,- Kč - balíková zásilka ČP - bez záruky terminu dodání  objednávky v  rozmezí  600-3000,-
165,- Kč - balíková zásilka ČP - bez záruky terminu dodání  objednávky v  rozmezí  3001-5000
195,- Kč - balíková zásilka ČP - bez záruky terminu dodání  objednávky v  rozmezí  5001-10000,-
 

Osobní převzetí na prodejně - zboží si můžete vyzvednout  v kamenné prodejně v Olomouci.5. Záruka, reklamace, doklady, výměna zboží (velikosti)
Prodávající zboží vybaví veškerými doklady, které se k němu vztahují.
Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku stanovenou občanským nebo obchodním zákoníkem. Nároky z odpovědnosti za vady se vztahuje pouze na výrobní vady,nevztahují na vady způsobené nesprávným použitím a opotřebením nebo použitím a opotřebením v neodpovídajícím provozu. Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu do místa jeho podnikání (prodejna ZETRA Kaštanová 2, 77900 Olomouc) spolu s písemným řádně specifikovaným oznámením vad, které musí obsahovat též volbu nároku kupujícího podle zákona, jinak bude reklamace považována za neplatnou. Prodávající bude reklamace posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží, resp. výrobci takové zboží odešle k vyjádření a vyřízení. 
V případě zjištění výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus, pokud toto zboží už není skladem bude zákazníkovi vrácena peněžní částka. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury nebo doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
 

Ošetřování a údržba obuvi:

Životnost obuvi závisí na jejím správném udržování a ošetřování. Obuv často střídejte, zejména ve vlhkém prostředí.
 • nečistoty omývejte slabým mýdlovým roztokem, otřete do sucha a použijte prostředek určený k ošetření a impregnaci vrchového materiálu
 • podešev doporučujeme čistit vlhkým hadříkem a nášlapnou část kartáčkem -obuv obouvejte rozvázanou a používejte obouvací lžíci, aby se nepolámala patní část -obuv je nutné nechat po každém použití důkladně vyschnout a vyvětrat. I po krátkém použití dochází ke zvlhnutí vnitřní části obuvi vlivem pocení nohou.
 • vyvarujte se rozmáčení obuvi, které poškozuje vzhled, deformuje tvar a zkracuje životnost materiálu, usňová obuv s konfekčním šitím není vodotěsná (neplatí pro gumovou obuv)
 • promáčenou obuv vycpěte novinami a postupně vysoušejte při pokojové teplotě, mimo dosah tepelného zdroje-obuv nikdy neperte
 • pro ošetřování obuvi v žádném případě nepoužívejte rozpouštědla ani jiné podobné látky (např. aceton, líh)
Zvláště je nutné předcházet všem faktorům nepříznivě ovlivňujícím plnou funkčnost a životnost obuvi, jako např. vysoká intenzita užívání obuvi, používání obuvi k nevhodnému účelu, nedostatečná, či nesprávná údržba obuvi např. praní obuvi, atd. …V případě, že dojde k jejímu poškození z těchto důvodů, nelze obuv reklamovat.

Podmínky a doporučení reklamace:
 • případná reklamace musí být uplatněna v provozovně prodávajícího, a to bez odkladu, nejlépe ihned při zjištění závady
 • pro přijetí obuvi k reklamaci je nutno prokázat zakoupení obuvi, a to nejlépe předložením záručního listu popřípadě dokladem o zakoupení obuvi ( kopií)
 • obuv k reklamaci prosím předkládejte čistou.  Sice to není dle ČOI povinnost, ale pokud možno k reklamaci neposílejte obuv od bláta, hnoje a podobně. Všichni lidé, kteří berou obuv při reklamaci do rukou vám za to budou vděční.
 • doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy je kupující po skončení opravy povinen věc převzít se do záruční doby nezapočítává, o tuto dobu se záruční lhůta prodlužuje. Uvedená lhůta je max. 30 dnů a je vyznačena na potvrzení o přijetí reklamace
 • po uplynutí záruční doby nárok na uznání reklamace zaniká
 • je-li výsledkem reklamace výměna obuvi, začne běžet nová záruční doba znovu od okamžiku převzetí obuvi

  Záruka se vztahuje na:

 

- výrobní vady nebo jiný rozpor s kupní smlouvou (např. nepár u obuvi, chybějící část výrobku, ..), které se vyskytnou v průběhu záruční doby v délce 24 měsíců od data prodeje, a to při dodržení účelovosti zboží a doporučovaného způsobu ošetřování a údržby . Uplynutím záruční doby právo reklamovat zaniká. Vadou se rozumí nedostatek na zboží, kterým je omezeno příp. znemožněno jeho další používání (např. prasklá podešev), aniž by však příčinou tohoto stavu bylo opotřebení zboží způsobené běžným užíváním, úmyslné či neúmyslné poškození, zanedbání základních pravidel údržby.

 

 
Záruka se nevztahuje na:

 

vzhledové a funkční změny zboží i jejich součástí, mající svůj původ v opotřebení z používání během záruční doby-opotřebení vlivem nesprávného výběru, užívání, ošetřování a údržby

 

 • mechanické poškození (okopání obuvi, deformace opatků způsobená obouváním bez obouvací lžíce a bez rozšněrování, prořezání vrchového nebo spodkového materiálu ostrými předměty
 • prodření podšívek v patě způsobené nošením nezavázané obuvi
 • prodření podšívek vlivem nesprávné volby velikosti a obvodové šíře zejména v oblasti prstů
 • poškození zboží vlivem působení olejů, nafty, benzinu a jiných agresivních látek
 • na závady, které nejsou reklamovány ihned po jejím zjištění a obuv je užívána až do úplného zničení. Užíváním poškozené obuvi nabude vada takového rozměru, že není možné provést případnou opravu.


POZOR!
Nezapomeňte, prosím, že záruční doba a životnost obuvi jsou různé pojmy. Životnost obuvi je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. To znamená, že při intenzivním užívání může být životnost obuvi kratší než záruční doba.


Reklamace vyřizuje prodávající co nejdříve, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů.
Výměna za nevhodně zvolenou velikost: zboží k výměně poslat na kamennou prodejnu ZETRA Kaštanová 2, 77900  Olomouc, do balíčku napsat požadovanou velikost.
U oděvů opatřených logem firmy není již možné reklamovat nesprávně zvolenou velikost.
 
6. Ochrana osobních dat
Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v marketingové databázi prodávajícího při plném respektování povinnosti správce dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zpracované údaje jsou plně chráněny funkčním vnitřním systémem ochrany dat (soubor vnitřních organizačních a technických opatření). V případě, že si kupující nepřeje být nadále registrován v databázi, může o "vymazání" z databáze zažádat prostřednictvím emailu zetra@zetra.cz kde musí uvést znění registrace (firmy), kterou chce zrušit.

7. Odstoupení od smlouvy 
Kupující v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je povinen kupující o odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Je možné použít přiložený  vzorový formulář na odstoupeni od smlouvy , není to však kupujícího povinností. Na webové stránce prodávajícího je možné rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy. Využije-li kupující této možnosti, obratem mu prodávající zašle potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího zetra@zetra.cz.

 V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Zboží vracejte na adresu: ZETRA pracovní oděvy s.r.o., Kaštanová 2, 77900 Olomouc

 Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

 V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu do čtrnácti dní od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Jiným způsobem vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Náklady na vrácení zboží při odstoupení od kupní smlouvy hradí zákazník na své náklady, pokud se nedohodneme jinak. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.

 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Mimosoudní řešení sporů - případné spory mezi ZETRA - pracovní oděvy s.r.o.. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například adr.coi.cz/cs či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak doporučujeme Kupujícímu nejdříve využít kontakt na společnost ZETRA-pracovní oděvy s.r.o. - zetra@zetra.cz pro vyřešení nastalé situace.

8. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném v internetovém obchodu prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li kupující objednávku po dni, kdy došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již odevzdanou přepravci.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání platnou výši ceny objednaného zboží (včetně případných expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku v internetovém obchodě, nebude-li v konkrétním případě písemně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
Prodávající se zavazuje všem svým stávajícím i budoucím zákazníkům, že data uvedená zákazníkem při registraci nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě a jsou dostatečně chráněna před zneužitím. Kupující uvedením své emailové adresy souhlasí se zasíláním informačních emailů, které slouží k informování zákazníků.